Vad kostar en Tesla

Priset för en Tesla MODEL S 70D börjar från 830.950 kr inklusive moms på ungefär 166.000 kr och inklusive 3 år VSG försäkring.

Priset för en Tesla MODEL S 85D börjar från 935.950 kr inklusive moms på ungefär 187.000 kr och inklusive 3 år VSG försäkring.

Priset för en Tesla MODEL S P85D börjar från 1.188.450 kr inklusive moms på ungefär 237.500 kr och inklusive 3 år VSG försäkring.

Vad är flyttskatt

De skatter som kan komma i samband med att du säljer exempelvis ett småhus är en kapitalvinstskatt, lagfartsavgift, stämpelskatt och eventuell pantbrevskatt. Om du säljer ett småhus behöver du betala skatt med 22 % på en eventuell vinst. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida om beräkningen av eventuell kapitalvinstskatt. Du kan även läsa mer om stämpelskatt och lagfart på Lantmäteriets hemsida.

Vad gör Exportkreditnämnden

Exportföretag erbjuder sina kunder utomlands att betala till exempel en gång i halvåret
under fem års tid, istället för att betala allting i förväg eller när varan levereras. Då
finns en osäkerhet – kommer kunden att sköta sina betalningar under den här tiden? Det är
den risken som exportföretagen försäkrar sig mot hos EKN.

Banker erbjuder lån till företag utomlands som köper varor och tjänster av svenska
exportföretag. Bankerna kan också försäkra sig hos EKN mot risken att lånet inte betalas
tillbaka enligt låneavtalet.

Företagen och bankerna betalar en försäkringspremie till EKN när de försäkrar en affär
eller ett lån. Det är så EKN:s verksamhet finansieras. EKN får inga pengar från staten.
Men EKN är en statlig myndighet. EKN:s uppdrag är att bidra till att den svenska exporten
går bra och att svenska företag klarar sig bra och kan konkurrera i världshandeln.

Både små och stora exportföretag behöver försäkra risker hos EKN. Våra kunder är både
Sveriges största företag, medelstora företag, småföretag och även enmansföretag. Varje år
försäkrar EKN risker i affärer till cirka 130 länder.

Vad gör Finansinspektionen

Det kortaste svaret skulle kunna vara ”Finansinspektionen övervakar finansmarknaden”. Men sen kanske du vill veta hur det går till. Jo, Finansinspektionen tar fram regler som företagen på finansmarknaden måste följa (förutom att de ska följa lagar och förordningar), granskar ansökningar om att få bedriva verksamhet som bank, försäkringsbolag och liknande (det är inte tillåtet att göra utan att ha tillstånd och slutligen så kontrollerar FI att företagen följer reglerna.

Om de inte gör det kan FI reagera på olika sätt: ge dem varningar, bestämma att de ska betala straffavgifter eller i värsta fall dra in deras tillstånd så att de inte får fortsätta med sin verksamhet. Men i första hand vill FI få dem att följa reglerna bättre.

Allt detta gör Finansinspektionen av två skäl. Det första är att samhället är beroende av att saker som betalningar, sparande och försäkringar fungerar. Finanssektorn behöver alltså vara stabil. Det andra skälet är att konsumenter ska ha ett gott skydd när de använder de tjänster som finansföretagen erbjuder.

BFNs uppgifter

BFN har flera uppgifter; normgivningsarbete, myndighetskontakter och information till företag.

Normgivningsarbetet innebär att BFN utifrån bokföringslagen och årsredovisningslagen, som är s.k. ramlagar, ger ut allmänna råd om hur bokföringen ska göras och årsredovisningen upprättas.

Myndighetskontakter innebär t.ex. att hjälpa Regeringskansliet och andra myndigheter i redovisningsfrågor, deltar i utredningar, svarar på remisser från departement och andra myndigheter och lämnar yttranden till domstolar om vad som är god redovisningssed.

Inom området information till företag har BFN t.ex. telefon- och mailrådgivning.

Besöka Eksjö

Eksjö är som allra härligast på sommaren, då är en favorit Krusagårdens loppis med våffelservering. De guidade stadsvandringarna och visningarna av Aschanska gården går inte av för hackor, och det är heller inte helt fel att bara strosa runt i trästaden (gamla stan) på tumanhand. Musikupplevelser är det gott om, ett par exempel är musik på Museigården, Krusakultur på Krusagården och Eksjö stadsfest.

Eksjö vaktparad varje lördag under sommaren och Eksjö Tattoo vartannat år i augusti bjuder på traditionella toner med militärklädda ryttare och marscherande musikanter. För naturupplevelser rekommenderas en tur till klippkanjonen Skurugata eller vandring vid Skrôle Hie (Stuverydsbäcken). På vintern är Eksjö julmarknad en riktig höjdpunkt, med konsthantverk, mathantverk och slöjdhantverk med känsla av gammaldags marknad och maximal julstämning.

Vad är EI

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som har en viktig roll på energimarknaderna för el, gas och fjärrvärme där EI ska se till så att företagen följer de lagar som gäller. Det innebär bland annat att EI efter ansökan prövar skälighet i anslutningsavgifter till elnätet och ser till att elnätsföretagen följer de bestämmelser som finns om elkvalité och leveranssäkerhet i elnätet. EI granskar också gasnätsföretagens och elnätsföretagens intäkter samt prövar och beslutar om tillstånd att bygga gas och elledningar.

Anledning till att detta är viktigt är att det ur konsumentens perspektiv ska vara enkelt att ansluta sig till elnätet och det ska inte ske på oskäliga villkor och inte med oskäliga avgifter. Konsumenterna ska också få tillgång till el utan onödiga avbrott och spänningsstörningar. När det gäller granskningen av elnätsavgifterna så skiljde det under perioden 2012- 2015 ungefär 35 miljarder kronor mellan vad elnätsföretagen ville ha och vad Ei sedan beslutade om vilket såklart innebär en väldigt viktig skillnad för konsumenterna.

Ut konsumenternas perspektiv är det också viktigt att säga att EI driver den oberoende prisjämförelse och informerar om viktiga saker på marknaden till exempel om hur viktigt det är att vara aktiv på marknaden och välja den elhandlare och gashandlare som passar den enskilda kunden bäst. EI lämnar också förslag på förändring i lagstiftning när EI tycker det är behövligt.

Vad är CSN

CSN är en myndighet som möjliggör studier genom att hantera studiestöd, vilket innebär att pröva, bevilja och betala ut studiestöd samt administrera återbetalning av lån. I studiestödet ingår studiehjälp (bidrag), studiemedel (bidrag och lån) samt Rg-bidrag (bidrag). Hanteringen av studiestödet har medfört att CSN också ansvarar för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

CSN hanterar dessutom hemutrustningslån – ett lån för inköp av exempelvis möbler. Lånet finns till för utländska medborgare som omfattas av flyktingmottagande. Hanteringen av hemutrustningslån innebär att pröva, bevilja, betala ut samt administrera återbetalning av lån.